021-71053158    Info@shayashimi.com

استاندارد ISO/IEC 17043

استاندارد ISO/IEC 17043 و الزامات مجریان برگزاری آزمون­ های مهارت

استاندارد ISO/IEC 17043، الزامات عمومی مربوط به صلاحیت مجریان الگوهای آزمون مهارت و تدوین و اجرای الگوهای آزمون مهارت را تعیین می­ کند. هدف این است که این الزامات برای انواع الگوهای آزمون مهارت جنبه عمومی داشته باشد و بتواند به عنوان مبنایی برای الزامات فنی خاص در زمینه ­های کاربردی ویژه مورد استفاده قرار گیرد. در حقیقت این استاندارد به ­منظور ایجاد رویه­ ای جهت تایید صلاحیت و انتخاب مجریان برگزاری آزمون مهارت تدوین شده است و شامل مجموعه فعالیت­ هایی برای ارزیابی مستقل و منظم نتایج آزمایشگاه به وسیله سازمانی بی طرف، دارای صالحیت و بیرونی است که به مقایسه منظم نتایج یک آزمایشگاه با دیگر آزمایشگاه­ های هر حوزه تخصصی جهت حصول اطمینان از اعتبار اندازه­ گیری­ ها یا آزمون ­های ارائه شده توسط آن­ها در بازه ­های زمانی معین می­پردازد.

 

آزمون مهارت با اهداف متعددی به کار برده می­شود که شامل موارد زیر است:

  • ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ­های آزمون/کالیبراسیون
  • شناسایی مشکلات آزمایشگاه ­ها و انجام اقداماتی برای بهبود عملکرد آن­ها
  • ایجاد اثربخشی و سازگاری روش­های آزمون یا اندازه­ گیری
  • اعتماد سازی بیشتر برای مشتریان آزمایشگاه
  • شناسایی تفاوت ­های بین آزمایشگاهی
  • آموزش آزمایشگاه ­های مشارکت کننده بر پایه نتایج چنین مقایساتی
  • صحه گذاری ادعاهای عدم قطعیت
  • ارزیابی مشخصه ­های عملکردی یک روش
  • تخصیص مقادیر به مواد مرجع و ارزیابی مناسب بودن آنها برای استفاده در روش­های اجرایی آزمون یا اندازه گیری خاص

 

الزامات فنی و مدیریتی مجریان برگزاری آزمون، تجهیزات، جایگاه و محیط تهیه اقلام آزمون، الزامات مربوط به طراحی الگوی آزمون مهارت، نحوه آماده سازی، برچسب زنی، انبارش و جابه­ جایی اقلام آزمون، الزامات همگنی و پایداری اقلام آزمون، خدمات واگذار شده به پیمانکار فرعی، نحوه محاسبه و تعیین مقدار تخصیص یافته و عدم قطعیت، تحلیل داده­ها و ارزیابی نتایج الگوی آزمون مهارت، نحوه ارائه گزارش نهایی با رعایت اصول رازداری و محرمانگی، الزامات ارتباط با مشتریان و نحوه تعامل و بررسی پیشنهادات و شکایات آنان از بندهای استاندارد ISO/IEC 17043 است.

متن فارسی و انگلیسی استاندارد ISO/IEC 17043 از طریق لینک­های زیر قابل مشاهده است.

دانلود فایل pdf استاندارد ISO/IEC 17043/فارسی

دانلود فایل pdf استاندارد ISO/IEC 17043/انگلیسی

 

ما در مجموعه شایا شیمی شریف تلاش میکنیم تا اندوخته ها و تجربیات خود در زمینه کنترل کیفی و تضمین کیفیت آزمایشگاه را با شما به اشتراک بگذاریم، چون میدانیم شما شایسته تجربه بهترین کیفیت هستید.