021-71053158    Info@shayashimi.com

کارگاه کروماتوگرافی گازی و مایع

تکنیک کرماتوگرافی از جمله تکنیک های پر کاربرد تجزیه ای است که در حوزه های متنوعی از جمله صنایع دارویی، صنایع غذایی، محیط زیست، پتروشیمی و ... کاربرد دارد. این تکنیک در آنالیز و جداسازی نمونه های پیچیده بی رقیب است. در این تکنیک، اجزای نمونه بین دو فاز ساکن و متحرک توزیع شده که بر اساس میزان تمایلشان به این دو فاز از هم جدا شده و به ترتیب وارد آشکارساز میشوند. بر اساس نوع فاز متحرک به کار رفته در آن، این تکنیک به کروماتوگرافی مایع و گازی تقسیم می شود. در کروماتوگرافی مایع، نمونه در فاز متحرک حل شده، در ستون کروماتوگرافی وارد شده و توسط فاز متحرک مایع در طول ستون شوئیده و سپس اجزای جدا شده آشکارسازی می شوند. در حالیکه در کروماتوگرافی گازی نمونه تبخیر شده و توسط فاز متحرک گازی به درون ستون حمل می شود. بنابراین شرط فراریت برای نمونه های مورد آنالیز با کروماتوگرافی گازی وجود دارد. با توجه به اهمیت این تکنیک در حوزه های مختلف شرکت در دوره های عملی کروماتوگرافی در تقویت مهارت کار با این دستگاه ها حائز اهمیت است.

رئوس مطالب ارائه شده در کارگاه کروماتوگرافی مایع:

 •  اصول کروماتوگرافی و معرفی انواع مکانیزمهای جداسازی در کروماتوگرافی مایع
 • نحوه انتخاب فاز متحرک و نحوه تنظیم قدرت شویش فاز متحرک
 • بررسی عوامل موثر بر پهن شدگی پیکهای کروماتوگرافی(ضرایب بازداری، گزینش پذیری و راندمان جداسازی)
 • معرفی انواع اجزای دستگاه (پمپ، ستون، دتکتور و ...) و نحوه عملکرد آنها
 •  نکات فنی مرتبط با نگهداری و عیب یابی دستگاه
 • نحوه کار کمی

رئوس مطالب ارائه شده در کارگاه کروماتوگرافی گازی:

 • اصول پایه ای کروماتوگرافی و مفاهیم کروماتوگرافی گازی، بررسی پارامترهای مختلف در پهن شدگی پیک
 • آشنایی با اجزای مختلف دستگاه و نحوه عملکرد آن ها
 • ارائه نکات فنی در خصوص گاز حامل، ستون (پر شده و موئین)، نحوه انتخاب ستون
 • آشنایی با انواع محفظه های تزریق (Split/Splitless, on-column, Direct, PTV)، مزایا و معایب
 • آشنایی با انواع دتکتورهای مورد استفاده در GC، قابلیت، مزایا و محدودیت های هر دتکتور
 • آشنایی با نکات مربوط به عیب یابی و نگهداری دستگاه
 • نحوه آنالیز نمونه، کالیبراسیون و روشهای کار کمی