021-71053158    Info@shayashimi.com

آزمون مهارت یا مقایسات بین آزمایشگاهی

آزمون مهارت یا مقایسات بین آزمایشگاهی؟

می­توان گفت که تقریبا تمام آزمایشگاه­ های آزمون و کالیبراسیون معتبر و تائید صلاحیت شده دارای گواهینامه ISO 17025 با مفهوم مقایسات بین آزمایشگاهی (Inter-laboratory Comparisons, ILC) آشنا هستند و تجربه شرکت و حتی برگزاری آن را داشته ­اند. مقایسات بین آزمایشگاهی به مفهوم انجام آزمون‌ توسط دو یا چند آزمایشگاه همکار در شرایط روتین آزمایشگاه برروی اقلام یکسان یا مشابه با هدف حصول اطمینان از مقایسه پذیری اندازه­ گیری ­ها و ارزیابی و پایش عملکرد آزمایشگاه ­ها است که آزمایشگاه مجری مسئولیت مقایسه و تحلیل نتایج بدست آمده و اشتراک آن با همکارانش را برعهده دارد.

اما در یک مفهوم جامع­ تر و دقیق ­تر آزمون مهارت (Proficiency Test, PT) مجموعه فعالیت­ هایی است که در آن نتایج عملکرد آزمایشگاه­های مشابه یا همکار به وسیله یک نهاد دارای صلاحیت بی طرف (PT Provider) ارزیابی و مقایسه می­شود. مرجع مستقل براساس الزامات استاندارد ISO 17043 با تهیه اقلام آزمون پایدار و یکنواخت (PT Item) و به­ کارگیری تحلیل آماری نتایج به ارزیابی و بررسی عملکرد دقیق آزمایشگاه ­ها با محاسبه نمره عملکرد (Z Value) و ارائه گزارش رسمی و معتبر می­پردازد.

آزمون مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی دو ابزار کنترل کیفی خارجی با هدف تقریبا مشابه هستند که در حوزه آزمون و اندازه ­گیری استفاده می شوند اما با این حال، مسیر اجرای و نحوه عملکرد آن­ها دقیقاً یکسان نیست. به همین دلیل در ادامه به بیان نقاط تشابه و تفاوت این دو مفهوم می ­پردازیم تا مدیران آزمایشگاه­ ها بسته به شرایط موردنظر بتوانند تصمیم درستی در انتخاب مسیر کنترل کیفی آزمایشگاه خود داشته باشند.

 

جدول مقایسه اهداف، مسیر اجرا و نحوه عملکرد آزمون مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی

آیتم

آزمون مهارت

مقایسات بین آزمایشگاهی

اهداف

·  ارزیابی و پایش عملکرد آزمایشگاه ­های شرکت کننده در جامعه آماری بزرگ

·  شناسایی مشکلات آزمون یا اندازه ­گیری و انجام اقداماتی برای بهبود عملکرد

·  مقایسه روش ها و دستورالعمل های مختلف یک آزمون/کالیبراسیون

·  تعیین ارزیابی درست از عدم قطعیت آزمون

·  تخصیص مقادیر به مواد مرجع و ارزیابی مناسب بودن آن

·  افزایش اعتماد و رضایت مشتریان و نهادهای تایید صلاحیت و مراجع قانونی

·  افزایش سطح آگاهی و شناسایی نیازهای آموزش کارکنان

·  ارزیابی و پایش عملکرد آزمایشگاه­های شرکت کننده در جامعه آماری کوچک

·  امکان ارزیابی سریع خدمات قابل ارائه یک آزمایشگاه

·  مقایسه روش ها و دستورالعمل های مختلف یک آزمون/کالیبراسیون

·  اعتبار سنجی یک روش توسعه داده شده یا یک تجهیز ساخته شده

·  افزایش سطح آگاهی و شناسایی نیازهای آموزش کارکنان

مجری برگزاری

نهاد بی طرف و تایید صلاحیت شده دارای گواهینامه ISO 17043

یکی از آزمایشگاه ­های شرکت کننده

الگوی برگزاری

· تهیه و تدوین الگو جامع آزمون (Scheme PT) با در نظر گرفتن:

· ماهیت و جنس اقلام PT

· روش تایید همگنی و پایداری اقلام

· تخمینی از آزمایشگاه‌های مجاز به شرکت در آزمون و تعداد احتمالی آن­ها

· روش و شرایط انجام آزمون

· نحوه تعیین مقدار تخصیص‌یافته (Assigned Value) برای قلم PT

· نحوه ارزیابی نتایج شرکت کنندگان

· زمانبندی اجرای الگو

اصولا الگوی از پیش تعیین شده منظمی وجود ندارد و بنا به شرایط و درخواست آزمایشگاه­ های شرکت کننده لحاظ می­ شود.

زمان برگزاری

به صورت سالانه و منظم

بدون برنامه ریزی زمانی دقیق و برحسب نیاز هریک از آزمایشگاه ­های شرکت کننده

تعداد شرکت کنندگان

معمولا بیشتر از 10

معمولا بین 2 تا 5

اقلام آزمون

کنترل شده به لحاظ پایداری و همگنی با تایید تحلیل­ های آماری 

امکان عدم انجام یا تایید آزمون­ های همگنی و پایداری و اکتفا به نتایج اولیه

تحلیل آماری نتایج

استفاده از روش­های آماری دقیق جهت حذف داده های پرت، تعیین مقدار تخصیص یافته (Assigned Value) و انحراف استاندارد ارزیابی مهارت و نمودارهای تحلیل عملکرد

استفاده از روش ­های آماری مقدماتی

اصول محرمانگی و رازداری

رعایت کامل بر اساس الزامات استاندارد ISO 17043 و بررسی و مقایسه عملکرد آزمایشگاه­ ها با استفاده از کدهای اختصاصی

الزامی برای رعایت محرمانگی وجود ندارد

دریافت گزارش تحلیلی و گواهینامه معتبر

دارد

ندارد

 

ما در مجموعه شایا شیمی شریف تلاش میکنیم تا اندوخته­ ها و تجربیات خود در زمینه کنترل کیفی و تضمین کیفیت آزمایشگاه را با شما به اشتراک بگذاریم، چون میدانیم شما شایسته تجربه بهترین کیفیت هستید